Όροι Ασφάλισης Συσκευής

payment-methods

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσμίως.

Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή του Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δικαιούστε συμμετοχής στην ασφάλιση εάν :

  • Είστε άνω των 18 ετών
  • Εάν έχετε στη κυριότητά σας καινούργιο κινητό τηλέφωνο,tablet laptop,mac book.
  • Η ασφάλιση γίνεται υποχρεωτικά με την αγορά της συσκευής (ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου / απόδειξη αγοράς).  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο,tablet,laptop,mac book σας από τους παρακάτω ασφαλισμένους κινδύνους:

-        Πυρκαγιά / κεραυνός

-        Κλοπή μετά από διάρρηξη

-        Τυχαία θραύση κρυστάλλων (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου της ασφαλισμένης συσκευής σας)

-        Νερά, καλύπτεται η ασφαλισμένη συσκευή για ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΛΥΨΗ:

 

     Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ:

Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισμένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.500 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο (κινητά τηλέφωνα,tablets)

Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 2.500 ανά ασφαλισμένο αντικείμενο (laptops,mac books)

 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 70% επί του συνολικού ύψους της ζημίας/απαίτησης και η απαλλαγή (ιδία συμμετοχή) στο 30%  της   ζημίας/απαίτησης αντίστοιχα.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

 

Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, η αποζημίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισμένο καταναλωτή / αγοραστή, με τις εξής προϋποθέσεις:

- Υποβολή σχετικής Δήλωσης Ζημιάς στη GENERALI μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία της ζημίας:

- Αντίγραφο Τιμολογίου / Απόδειξης αγοράς

- Πρωτότυπο Τιμολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης / Κρυστάλλων ή ζημιάς από Νερά

- Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

- Προσκόμιση στην Εταιρεία αίτηση φραγής από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ισχύει για περιπτώσεις ενεργοποίησης της κάλυψης “τυχαία θραύση οθόνης”, “πυρκαγιάς” και “νερών”.

- Αντίγραφου δελτίου συμβάντος από τις Αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης) ή ζημιά από Νερά.

 

ΕΝΑΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η ασφαλιστική σας κάλυψη έχει ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού και για 12 μήνες με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο είναι καινούργιο.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση με  επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και μόνο στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την παραλαβή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Δικαίωμα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ημερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης με  επιστολή σας στα  κεντρικά γραφεία της GENERALI  στην Αθήνα

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερμηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει με άλλον νόμιμο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τους όρους του Πιστοποιητικού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρία ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων: Αμερικής 20, 106 71 Αθήνα, τηλ.: 210 3602226-9 και Emai: info@xirogiannopoulos.gr

 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΕΚΠEΡAIΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

H αναγγελία ζημιάς και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται απευθείας στην GENERALI:

  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Τηλ.: 210 8096100 Email: info@generali.gr, με κοινοποίηση στην
  • Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ: Email: claims@xirogiannopoulos.gr